Potřebujeme ještě vůbec kalkulačku?

Tabulkový kalkulátor zvládá celou řadu matematických operací.

Operátor Operace Příklad
+ sčítání 3+4
- odčítání 3-4
* násobení 3*4
/ dělení 3/4
^ mocnění 3^4 (34)
% procenta 3%

Pro složitější výpočty se pak využívají vzorce. Každý vzorec začíná znaménkem = (rovnítko). Ve vzorci se můžou používat jak číselné hodnoty tak i odkazy na buňky s hodnotami.

Jednoduchý vzorec pro součet obsahu buněk A1 a B1 (=A1+B1)

Pokud např. do buňky C1 vložíte vzorec =A1+B1, dojde k sečtení hodnot v buňce A1 a B1 a výsledek bude vložen do buňky, kam byl vzorec zapsán. Pokud změníte hodnotu v buňce A1 nebo B1, dojde k automatickému přepočítání výsledku v buňce C1.

Automatické zkopírování vzorce

Zde se nabízí jedna velice šikovná funkce tabulkového kalkulátoru. Pokud máte sestavenou tabulku, ve které jsou data zapsána do sloupců A a B a do sloupce C chcete získat např. v našem případě součty těchto hodnot, nemusíte pro každý řádek sestavovat vzorec. Sestavte vzorec pouze pro první řádek (tak jsme již před chvilkou učinili) a tento vzorec aplikujeme na ostatní buňky ve sloupci C. Všimněte si, že v pravém dolním rohu aktuální buňky je malý čtvereček, za který buňku uchopte a tažením myší natáhněte směrem k poslednímu prvku tabulky. Po uvolnění myši dojde ke zkopírování vzorců do příslušných buněk a u těchto vzorců budou vždy souřadnice zvětšeny o jedničku. V tomto případě se využilo, odborně řečeno, tzv. relativního adresování.

Absolutní adresování - uzamčená buňka B1

Nabízí se ještě otázka, zda existuje také nějaký opak. Odpovědí je tzv. absolutní adresování, které si ukážeme taktéž na příkladě. Vezměme si nyní tabulku, kde máme číselné hodnoty zapsány pouze ve sloupci A. V buňce B1 máme číselný koeficient, kterým budeme chtít všechna čísla ze sloupce A vynásobit. Jelikož tentokrát se nám mění pouze jedna souřadnice a druhá zůstává pořád stejná, musíme tuto souřadnici takříkajíc "uzamknout". Toto uzamčení se provede vložením znaku $ (dolar) k souřadnici. Zde je možné vložit dolar k názvu sloupce i k číslu řádku ($B$1), což je náš případ nebo můžete vložit dolar pouze k názvu sloupce ($B1) nebo k číslu řádku (B$1). To podle toho, jaký parametr má být uzamčen (druhý se tedy může měnit). Pro práci s absolutním adresováním se používá v MS Excelu klávesa F4 (opakovaně).

Zpět