Jdeme stavět s objekty

Obrys a výplň objektů

Každý objekt, kromě svého matematického popisu, nese informaci i o své výplni a okraji. Většina vektorových editorů využívá jednoduchého schématu nastavení barvy výplně a okraje. Levým tlačítkem myši se nastavuje barva okrajů, pravým pak barva výplně (u programu Corel Draw je to přesně obráceně). Toto schéma se využívá v případě, kdy např. výplň je tvořena souvisle jednou barvou (v našem případě žlutou).

Různé druhy výplně - souvislá, lineární přechod, kruhový přechod a rastrová výplň

Výplň může být také přechodová nebo rastrová. Přechodová výplň sestává z více barev, které pak vytvoří barevný přechod (lineární, kruhový, obdélníkový atp.). Pro rastrovou výpň se použije rastrový obrázek, který je umístěn jako výplň objektu. Těmto obrázkům se také říká textury nebo vzorky. Vytvářejí tzv. povrch objektů a tím se mohou objekty stát reálnějšími.

U okrajů se kromě tloušťky čáry a tvaru štětce nastavuje např. styl čáry (čerchovaná, čárkovaná, tečkovaná atp.).

Tyto speciální vlastnosti výplní a čar se pak přiřazují k objektům v tzv. plovoucích oknech, neboť vyžadují podrobnější nastavení.

Závěrem se ještě podíváme na objekt zvaný text. Vektorové editory rozlišují dva druhy textu:

S odstavcovým textem se pracuje obdobně jako v textovém editoru, je možné jej formátovat, zarovnávat, atp. Používá se pro delší souvislý text. Při vytváření tohoto druhu textu se zvolí příslušný nástroj a tažením myší se nakreslí oblast pro text.

Umělecký (někdy též řetězcový) text se využívá zejména pro nadpisy nebo krátké texty, se kterými je možné provádět rozmanité efekty. Tento text je vztažen k tzv. základně, která určuje směr toku textu. Tím můžeme dosáhnout např. textu ležícího na kružnici, perspektivu textu atp. Tato základna může být buď automatická (editor si ji vytvoří podle přednastavených hodnot) nebo s určenou směrnicí (uživatel udá vlastnosti základny - např. její směr nebo tvar).

Zpět