Slovníček pojmů

Pojem Stručný popis
ActiveX  Objektově orientované programovací technologie a nástroje firmy Microsoft, nelze ji považovat za bezpečnou (viz. Adult Dialer)
ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line. Způsob přenášení dat přes telefonní linku, který je výrazně rychlejší než obyčejné telefonní spojení.
Adult Dialer Jednoduchý program na bázi ActiveX, který má za úkol vytáčené připojení přepnout na nějakou dražší linku (tzv. barevné linky nebo do zahraničí na linky se zvláštním tarifem), čímž značně narostou poplatky za Vaše připojení k internetu. Toto nebezpečí se týká pouze vytáčených linek.
Apache  Nejrozšířenější WWW server s podporou dalších programovacích jazyků (např. PHP, CGI, ...)
ASP Active Server Pages. Technologie pro generování dynamických HTML stránek na straně serveru vyvinutá firmou Microsoft.
banner Reklamní proužek
bps Bits Per Second. Jednotka pro objem dat přenesených za sekundu (např. u modemu, pevných linek atp.). Častěji se setkáváme s jednotkou kbps (cca 1000x větší než bps).
browser Prohlížeč WWW stránek
cookie Krátký textový soubor, který je zapisován webserverem na počítač uživatele při jeho první návštěvě. Cookies se potom využívají např. pro výměnu reklamních bannerů, nastavení určitého prostředí uživatele atp.
DHCP  Dynamic Host Configuration Protocol. Protokol umožňující dynamické přidělování IP adres.
dial-up  Připojení telefonní (komutovanou) linkou. Velmi častý způsob připojení osobních počítačů v domácnostech.
DNS  Domain Name System. Aby si lidé nemuseli pamatovat IP adresy jednotlivých počítačů, tak byl vymyšlen DNS. DNS přiřazuje jednotlivým IP adresám jména, která se pamatují mnohem lépe než řady čísel.
Doména domain name. Unikátní jméno, adresa webserveru složená z alfanumerických znaků, která je mu přiřazována. Rozlišujeme domény první úrovně, jimiž jsou kombinace písmen vpravo od poslední tečky v adrese webserveru nebo webové stránky (.cz, .com, .net, .org, .gov), domény druhé úrovně (markonet.cz), třetí (www.markonet.cz) a dalších úrovní.
domovská stránka home page. Úvodní stránka website, obsahující všeobecné informace, odkazy do struktury website, počítadlo přístupů atp. Při nastavení domovské stránky do prohlížeče se načte vždy při jeho spuštění.
e-mail  Elektronická pošta. Komunikace uživatelů realizovaná pomocí počítačů, souborů, internetu a komunikačních linek.
FTP  File Transfer Protocol. Protokol pro přenos souborů mezi počítači na internetu.
FTP server  Počítač, na kterém běží služba FTP. Ostatní počítače se k němu mohou připojit a přenášet soubory. Důležité je vlastnit určitá práva (uživatelský účet).
HTML  Hypertext Markup Language. Velmi jednoduchý programovací jazyk (někdy též značkovací jazyk) pro tvorbu WWW stránek.
HTTP  HyperText Transfer Protocol. Protokol služby WWW. Umožňuje komunikaci mezi prohlížečem a WWW serverem.
HTTPS  HTTP Secure. Protokol pro zabezpečený přístup k WWW serverům.
hypertext  Nelineární text obsahující odkazy na další dokumenty, které mohou být volbou odkazu zobrazeny.
ICQ  I Seek You. Služba internetu, která umožňuje on-line povídání (chat), zasílání zpráv, souborů, URL adres, hraní her, apod.
intranet  Privátní síť, která používá internetové protokoly a služby (WWW, e-mail, atp.) pro komunikaci v LAN. Může být též připojena k internetu.
IP  Internet Protocol. Součást protokolu TCP/IP. 
IP adresa  Internet Protocol number. Adresa každého zařízení připojeného do internetu. Je označeno jedinečným řetězcem čtyř čísel ve formátu xxx.xxx.xxx.xxx, kde xxx je číslo z intervalu 0-255.
IRC  Internet Relay Chat. Jeden ze způsobů on-line komunikace po internetu. Umožňuje současnou konverzaci více uživatelů v reálném čase.
ISDN  Integrated Services Digital Network. Digitální přenos přes konvenční měděné telefonní spoje.
ISP  Internet Service Provider. Společnost, která vlastní servery přímo připojené pevnou linkou do internetu a za úplatu poskytuje toto připojení dalším subjektům.
Java  Objektově orientovaný programovací jazyk vyvinutý firmou Sun Microsystems. Jeho výhodou je nezávislost na platformě.
Java applet  Program napsaný v jazyce Java, který může být součástí HTML stránky. Většinou se používá k oživení HTML stránek (animace) nebo ke zvýšení jejich funkčnosti (kalkulačka, hodiny, atp.). 
Java Script  Objektově orientovaný skriptovaci jazyk vyvinutý firmou Netscape, pro generovaní dynamických HTML stránek.
junk-mail  viz SPAM 
komutovaná linka  viz dial-up
LAN  Local Area Network. Počítačová síť spojující několik pracovních stanic dohromady, za účelem sdílení pracovních prostředků - data, programy, informace, externí paměti, tiskárny, atp.
mail  pošta. viz e-mail 
MAN  Metropolitan Area Network. Počítačová síť, která je soustředěna v určité zeměpisné lokalitě. Rozsahem je větší než LAN (často spojuje několik LAN dohromady) a menší než WAN.
MIME  Multi-Purpose Internet Mail Extensions. Rozšíření původního poštovního protokolu pro zasílání e-pošty po internetu, které umožňuje vkládat do elektornické pošty různé formáty dat (zvuky, animace, obrázky, programy, atp.). 
modem  MOdulátor a DEModukátor. Technické zařízení sloužící pro připojení počítače k internetu pomocí běžné telefonní linky. Moduluje odchozí digitální signál z počítače (či jiného digitálního zařízení) na analogový signál pro přenos na konvenčních telefonních linkách a demoduluje příchozí analogový signál na digitální.
MSIE Microsoft Internet Explorer. Grafický webovský prohlížeč od firmy Microsoft.
Netscape  Další grafický webovský prohlížeč, od společnosti Netscape Communications. Někdy též pod starším názvem Netscape Navigator.
odkaz link. Objekt, z něhož uživatel přechází na jinou WWW stránku. Hyperlink je spojujícím článkem mezi různými URL adresami.
paket  packet. Jednotka přenosu dat. Na internetu je přenos paketů zajišťováno protokolem TCP/IP. 
password  heslo. Skupina, posloupnost, znaků, které umožňují přístup uživateli. Hesla jsou většinou spojena s určitým uživatelem a s jeho právy pro přístup k poskytovaným službám.
patch  záplata. Program nebo návod k řešení problémů nebo k odstranění chyb, které se vyskytují v programech. Jejich aplikace většinou nebývá pro chod programu nezbytná, ale pro správnou funkčnost je doporučena. 
PHP  Technologie pro generování dynamických HTML stránek. Jde o skriptovací jazyk zakotvený do HTML, který se provádí na straně serveru. Název je odvozen z Personal Home Page tools (pozdeji Personal Home Page construction kit).
POP3  Post Office Protocol 3. Standard pro přihlášení a stažení elektronické pošty z poštovního serveru k uživateli. V současné době začíná být nahrazován protokolem IMAP. 
prohlížeč  Program zobrazující hypertextové dokumenty (WWW stránky). Viz browser.
provider  viz ISP 
proxy server  Program nebo počítač s programem, který zajišťuje pracovním stanicím připojení k internetu pomocí místní počítačové sítě. Místo připojení každého počítače k internetu je připojen pouze počítač s proxy a ostatní jsou připojeny právě k tomuto počítači.
SMS gateway  Short Message Service brána. Označení pro webové stránky, které umožňují odesílání klasických SMS zpráv pomocí formulářového rozhraní. 
SMTP  Simple Mail Transfer Protocol. Protokol elektronické pošty pro odesílání pošty do internetu. Umožňuje komunikaci mezi poštovními servery.
spam  junk e-mail. Nevyžádaný e-mail.
strana, stránka  page. V internetových prezentacích je stránkou označován HTML soubor. Tento soubor obsahuje text, obrázky a k jeho zobrazení je nutno znát jeho URL adresu.
TCP Transmission Control Protocol. Síťový protokol v němž probíhá většina komunikace na internetu. Stojí mezi protokoly jednotlivých služeb internetu (SMTP, HTTP, FTP..) a protokolem IP.
TCP/IP  Souhrnné označení zahrnující celou třídu protokolů (IP, TCP, SMTP, HTTP, FTP, POP, IMAP atp.), na kterých je založena komunikace v počítačových sítí internetu. 
TLD  Top Level Domain. Viz doména. 
URI  Uniform Resource Identifier. Standard popisující umístění objektu na internetu. Popisuje mechanismus přístupu k objektu (např. protokol), určení počítače (např. DNS, IP), kde je objekt umístěn a umístění objektu na počítači (např. cestu a název souboru). Podmnožinou URI je URL.
URL  Uniform Resource Locator. Podmnožina URI popisující umístění objektu na internetu (např. HTTP, FTP, e-mail). V protokolu HTTP to je například HTML soubor, obrázek, program CGI, JavaApplet nebo jiný podporovaný soubor. 
Usenet  USEr NETwork. Veřejně přístupná síť na internetu, která organizuje veřejné diskuzní skupiny a skupinové poštovní schránky. 
VBScript  Visual Basic Script. Objektově orientovaný skriptovací jazyk vyvinutý firmou Microsoft. Tento programovací jazk bývá zneužíván tvůrci internetových virů, a to může být dosti nebezpečné. 
W3C  World Wide Web Consorcium. Mezinárodní sdružení firem pro společný vývoj standardů pro WWW.
WAN  Wide Area Network. Počítačová síť rozprostřená na velkém geografickém území, např. stát nebo země. 
web adresa  URL adresa WWW stránky. viz URL.
web hostování  Web hosting. Umístění WWW stránek zákazníkem na komerčních web serverech - vystavení stránek do určitého předplaceného prostoru. 
web server  Počítač nebo program, na kterém běží služba WWW.
web site  Označení pro skupinu několika HTML souborů umístěných v jedné webové prezentaci.
web  viz World Wide Web 
World Wide Web  Vzájemné propojení, lokální ale i velmi vzdálené, dokumentů pomocí internetu. Dokumenty se nazývají WWW stránky, propojení odkazující ze stránky na stránku (hypertext) se nazývají odkazy nebo linky. Stránky a odkazy lze prohlížet pomocí prohlížečů.
WWW  viz World Wide Web 
zavináč  Symbol '@'. Na internetu se znak '@' (anglicky též 'at', 'at sign', 'address sign') používá v adrese jako symbol pro oddělení jména uživatele a názvu poštovní přihrádky.
zip soubor  Výsledkem procesu zipování (pakování či komprese) souborů do tzv. archivu je jeden (za)zipovaný soubor a velmi se hodí pro přenos po internetu.

Zpět