Akronymy


Zkratka Anglicky Česky
AFAIK As Far As I know pokud vím
AFJ April Fool's Joke aprílový bláznivý žert
AFK Away From the Keyboard jsem pryč od počítače (mimo klávesnici)
ASAP As Soon As Possible jakmile bude možné
ATYS Anything You Say cokoliv říkáš
BBFN Bye Bye For Now zatím ahoj
BBIAB Be Back In A Bit budu za chvilku zpátky
BBL Be Back Later vrátím se později
BCNU Be Seeing You Nashle! Sbohem!
BFI Brute Force and Ignorance surovost a ignorance
BG BackGround pozadí
BRB Be Right Back vrátím se za chvilku
BTW By the way mimochodem
CI$ Compuserve Information $ervice počítačový informační servis
CU See You uvidíme se
CUL, CYL See You Later uvidíme se později
DIIK Damned If I Know nemám ponětí
F2F (FTF) Face To Face tváří v tvář
FDROTFL Falling Down Rolling On The Floor Laughing padám a válím se po podlaze smíchy
FITB Fill In The Blanks zaplňte bílá místa (domyslete si, co jsem neuvedl)
FMPOV From my point of view z mého úhlu pohledu
FOAF Friend Of A Friend přítel přítele
FOD Finger Of Death dotek smrti
FOTCL Falling Off The Chair Laughing padám z křesla smíchem
FWIW For what it's worth co je to platné (čemu to poslouží)
FYA For Your Amusement pro tvoji zábavu
FYI For Your Information pro tvoji informaci
G Grin široký úsměv
GA Go Ahead pokračuj
GD&R Grinning, Ducking & Running překážkový závod, běh
GIGO Garbage In, Garbage Out odpadky dovnitř, odpadky ven
GIWIST Gee I Wish I'd Said That oh, já jsem to měl říci
HHOJ Ha Ha Only Joking ha ha jenom vtipkuji
HHOK Ha Ha Only Kidding ha ha jen legrácky
HHOS Ha Ha Only Serious ha ha jen vážné
HLAYK Here's Looking At You Kid (a parting) teď jak se dívám na Tebe
IAE In any event v každém případě
IANAL I Am Not A Lawyer nejsem právník
ICOCBW I Could Of Course Be Wrong mohl bych se samozřejmě mýlit
IMHO In My Humble Opinion podle mého skromného mínění
IMNSHO In My Not So Humble Opinion podle mého ne tak skromného mínění
IMO In my opinion podle mého mínění
IOW In Other Words jinak řečeno
IWBNI It Would Be Nice If to by bylo pěkné
JAM Just A Minute chviličku
JOOTT Just one of those things jen jedna z těchto věcí
JSNM Just Stark Naked Magic je to prostě jasné kouzlo
L&R Later později
L8R LAteR později
LAB&TYD Life's A Bitch & Then You Die. život je svině, pak umíráš
LOL Laughing Out Loud tichý smích
MEGO My Eyes Glaze Over mé oči zeskelnatěly
MORF Male OR Female muž nebo žena
MYOB Mind Your Own Business hleďte si svého
NBD No Big Deal moc to nevadí
NHOH Never Heard Of Him/Her nikdy jsem o něm/ní neslyšel
NP No Problem žádný problém
NRN No Reply Necessary odpověď není nutná
O Over (to you) přepínám (na tebe)
OB, OBJ OBligatory Joke povinný vtip
OGIMA Oh God Its Monday Again Bože, zase pondělí !
OIC Oh, I see Aha!
OO Over and Out vypínám, končím
OT Off Topic mimo téma hovoru
OTOH On The Other Hand na druhé straně
OTT Over The Top přes kopec
PITA Pain In The Ass bolest v zadku
PM Preventive Maintenance preventivní podpora
PMJI Pardon My Jumping In promiňte mé naskočení
POM Phase Of the Moon fáze měsíce
POV Point Of View úhel pohledu
RAD Raw, Unadulterated Dumbness surová, nefalšovaná hloupost
RE Re-hello (hello again) or re-hi zavolej znovu
RL Real Life skutečný život
ROTM Right On The Money přesně
SIG Special Interest Group speciální zájmová skupina
SO Significant Other významné další
SUP What's Up? Co se děje?
SWEIN So What Else Is New? Tak co je ještě nového?
TAFN That's All For Now to je zatím všechno
TANJ There Ain't No Justice není žádného soudu
TANSTAAFL There Are No Such Thing As A Free Lunch nic není zadarmo (věci jako oběd zadarmo neexistují)
TGIF Thank God Its Friday Díky bohu, je pátek.
TIA Thanks In Advance děkuji předem
TIC Tongue in cheek mluvit jen tak, ne upřímně
TNX1M, TNX1.0E6 ThaNKS a million milionkrát díky
TTBOMK To The Best Of My Knowledge k mým nejlepším znalostem
TTFN Ta-Ta For Now Díky, díky zatím.
TTUL, TTYL Talk To You Later řeknu ti to později
TTYS Talk To You Soon řeknu ti to brzy
UOK? Are You OK? Jsi OK?
WRT With Respect To s ohledem na
WTH What The hell k sakru
YA Yet Another ještě další

Zdroj KAB.cz