| Výuka > Úvod do PHP > Operátory |

Operátory

operátor význam příklad
+ sčítání $a + $b
- odečítání $a - $b
* násobení $a * $b
/ dělení $a / $b
% zbytek po dělení $a % $b
= přiřazení $a = "Martin"
== rovnost $a == $b
< menší než $a < $b
> větší než $a > $b
<= menší nebo rovno $a <= $b
>= větší nebo rovno $a >= $b
!= nerovnost $a != $b
<> nerovnost $a <> $b
&& logické a (AND) $a && $b
|| logické nebo (OR) $a || $b
and logické a (AND) $a and $b
or logické nebo (OR) $a or $b
xor exkluzivní nebo (XOR) $a xor $b
! negace !$a
+= $a = $a + $b $a += $b
-= $a = $a - $b $a -= $b
*= $a = $a * $b $a *= $b
/= $a = $a / $b $a /= $b
%= $a = $a % $b $a %= $b
&= $a = $a & $b $a &= $b
|= $a = $a | $b $a |= $b
++ $a = $a + 1 (inkrementace) $a++
-- $a = $a - 1 (dekrementace) $a--

31.08.2007, 13:02 vytvořil Administrator