| Výuka > Tvorba WWW stránek > Formátování |

Formátování

HTML byl vytvořen tak, že nerozezná v textu více jak jednu mezeru oddělující od sebe dva znaky. Stejně tak nerozezná ani konec řádku zadaný klávesou ENTER. Pokud ovšem potřebujete oddělit dva znaky, více jak jednou mezerou, nebo potřebujete odřádkovat, budete k tomu potřebovat další prvky HTML. Prvním způsobem (ne moc šetrným) je použití párové značky <pre>.

Tato párová značka zobrazí na WWW stránce text tak, jak byl Vámi předformátován. Syntaxe je následující:

<pre>Tento text    bude   i s   mezerami
a tento text bude na novém řádku</pre>

Z ukázky je vidět, že text se liší od běžného odstavcového textu zejména použitým fontem (monospace), což jej právě činí ne moc praktickým.

Druhou variantou, jak docílit více jak jedné mezery mezi dvěma znaky je použití tzv. symbolu (entity). Symbol je vlastně zástupný znak. Dokážeme jím zobrazit některé znaky, které by se musely zobrazovat složitým způsobem nebo znaky, které by HTML považovalo za část svého kódu. Symbol je podobně jako značka ohraničen dvěma speciálními znaky & a ; mezi nimiž je uveden název symbolu. Symbol, kterým vkládáme tzv. tvrdou mezeru má následující zápis: &nbsp;. Kolikrát zapíšete tento symbol za sebou, o tolik mezer budou znaky od sebe odděleny.

Další symboly (entity) pak naleznete v této přehledné tabulce.

Již umíte oddělit dva znaky od sebe více než jednou mezerou a ještě nám zbývá si prozradit, jak provedete odřádkování textu. Pro odřádkování textu se používá nepárová značka <br>. Vše, co je uvedeno za touto značkou již bude na novém řádku.

U odstavců se ještě velmi často používají definice dlouhých citací nebo části dokumentu s jednotným zarovnáním.

Delší citace se vepisuje mezi párovou značku <blockquote>. Ta zajistí, že text bude odsazen od levého i pravého okraje o určitou přesně definovanou vzdálenost.

Nyní se již podíváme na další možnosti formátování textu. Text, který má být zvýrazněn tučně, se umístí mezi párovou značku <b> nebo <strong> (tato značka se využívá i v XHTML). Pokud má být text zvýrazněn kurzívou, ohraničí se párovou značkou <i>. Text můžeme též podtrhnout k čemuž slouží párová značka <u>. Tyto značky pak mezi sebou můžeme kombinovat, čímž nám může vzniknout např. tučný a podtržený text. V tomto místě je nutné upozornit opět na jisté typografické prohřešky. Jelikož jsou standardně hypertextové odkazy (bude o nich psáno později) podtrženy, nemělo by se v textu používat podtržené písmo, aby to nebylo zavádějící. Nezvýrazňuje se tedy podtržením nýbrž kurzívou, výjimečně tučným písmem (to je povoleno např. u výukových materiálů a učebnic).

Všimněte si, že názvy značek se shodují s příslušnými tlačítky pro nastavení vlastností řezu písma v textovém editoru.

Textový editor ještě umožňuje další kouzlení s textem. Můžete si v něm nastavit barvu textu, velikost či font. Tyto vlastnosti můžeme v HTML nastavit prostřednictvím párové značky <font> (v XHTML se tato značka nepoužívá). Značka <font> může mít tři parametry, ovšem aby tato značka měla význam, musí být uveden alespoň jeden z nich.

Parametr color=" " definuje barvu textu. Ta se zadává způsobem popsaným již dříve u značky <body>. Parametrem size=" " definujete tzv. relativní velikost textu, která se pohybuje v intervalu od -4 do +4, přičemž 0 je základní velikost písma a směrem do záporných čísel se písmo zmenšuje vždy o jednu úroveň a směrem do kladných čísel je tomu naopak. Posledním parametrem je face=" ", který udává použitý font písma. Hodnotou tohoto parametru je přesný název konkrétního písma. Tento název zjistíte v Ovládacích panelech pod ikonkou Písma. Pokud vyberete nějaké písmo, ukáže se Vám jeho náhled.

V tomto náhledu je na druhém řádku zapsán Název písma. Tento název se musí shodovat s hodnotou uvedenou u parametru face=" ". Nikdy nepoužívejte exotická písma, neboť taková nemusí mít každý nainstalována na svém počítači, na kterém si Vaši stránku prohlíží.

Hodnotou parametru face=" " může být více písem, která se pak oddělují čárkou. Bývá zvykem na závěr tohoto parametru uvést rodinu písma (sans-serif, serif, monospace, atp.), do které Vámi použité písmo spadá. Pokud totiž zadané písmo na počítači není nainstalováno, použije se výchozí písmo spadající do uvedené rodiny písem.

Syntaxe párové značky <font> je následující:

<font color="barva"
      size="velikost"
      face="název_písma"> </font>

Následující tabulka shrnuje další značky, které slouží pro formátování textu. Některé z nich se již dnes v tak hojné míře nepoužívají, neboť jsou již nahrazeny např. kaskádovými styly.

syntaxe popis ukázka
<em> </em> Zvýraznění text
<strong> </strong> Silné zvýraznění text
<dfn> </dfn> Definice text
<code> </code> Ukázka kódu programu text
<samp> </samp> Ukázka výstupu programu text
<kbd> </kbd> Vstup z klávesnice text
<var> </var> Proměnná nebo argument programu text
<cite> </cite> Citace nebo odkaz na další zdroje text
<tt> </tt> Neproporcionální písmo (psací stroj) text
<strike> </strike> Přeškrtnuté písmo (pouze v HTML) text
<big> </big> Velké text
<small> </small> Malé text
<sub> </sub> Dolní index text
<sup> </sup> Horní index text

30.08.2007, 19:17 vytvořil Administrator