| Výuka > Principy počítačů > Rozhraní (interface) > Root Directory |

Root Directory

V operačním systému MS-DOS následuje po tabulce obsazení disku hlavní (kořenový) adresář. Pro každou položku, která popisuje soubor nebo podadresář je vyhrazeno 32byte. První údaj v položce je buďto počáteční písmeno názvu souboru nebo může nabývat následujících hodnot:

Hodnota Význam
00h Položka není využita - prázdná položka. Poslední použitá položka předchází této položce
2Eh Daná položka obsahuje informace o nějakém podadresáři
E5h Soubor, o němž položka obsahovala údaje, byl zrušen a položka se může použít znova. 05h má stejný význam jako E5h.

V následující tabulce jsou shrnuty významy údaje ve 32 bitové položce hlavního adresáře:

Údaj Délka Obsah
1 8 bytů Řetězec 8-10 ASCII znaků (jméno souboru nebo adresáře)
2 3 byty Přípona souboru nebo adresáře
3 1 byte Atributy souboru (R, H, S, L, D, A)
4 10 bytů Rezervované místo
5 2 byty Čas poslední změny souboru
6 2 byty Datum poslední změny souboru
7 2 byty Číslo clusteru, na kterém začíná daný soubor
8 4 byty V bytech udaná délka souboru

V páté a šesté položce je uložen čas a datum následujícím způsobem:

relativní adresa 17h 16h
číslo bitu 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0
hodina (0-23) h h h h h . . . . . . . . . . .
minuta (0-59) . . . . . m m m m m m . . . . .
sekunda (0-29) . . . . . . . . . . . s s s s s

Protože čas v sekundách může nabývat pouze hodnot 0 - 29, je nutné při výpočtu skutečného času tuto hodnotu vynásobit dvěma.

relativní adresa 19h 18h
číslo bitu 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0
rok (0-119) r r r r r r r . . . . . . . . .
měsíc (1-12) . . . . . . . m m m m . . . . .
den (1-31) . . . . . . . . . . . d d d d d

Velikost roku je nedostačující. Při výpočtu její skutečné velikosti se přičítá k hodnotě roku letopočet 1980.

Struktura podadresáře je stejná jako struktura adresáře, až na to, že podadresář obsahuje dva speciální údaje. První údaj je jedna tečka ("."). Tento údaj ukazuje vlastně sám na sebe. Druhý údaj jsou dvě tečky ("..") a nese v sobě informaci o tom, kde se nalézá nadřazený adresář. Údaj může být i nulový, a to v tom případě, když nadřazený adresář je Root.

10.09.2007, 22:32 vytvořil Administrator