| Výuka > Principy počítačů > Modemy |

Modemy

Osobní počítače pracují v takzvaném dvojkovém kódu, což znamená, že buď je vypínač zapnut (1), nebo je vypínač vypnut (0). ®ádná mezipoloha neexistuje. Na rozdíl od osobního počítače telefonní systém je analogové zařízení (vyjma dnešních moderních digitálních komunikačních dálnic). V době vzniku telefonního systému nebyla ještě digitální elektronika známá a proto byl zkonstruován pro přenos různých zvuků a tónů lidského hlasu. Hlas je telefonní sítí přenášen jako analogový signál, což je reprezentováno spojitým proudem, jehož frekvence nepatrně kolísá.

Modem je můstek mezi digitálním a analogovým signálem. Převádí digitální data na analogové signály změnou (modulací) kmitočtu elektronických vln podobným způsobem, jak to dělají vysílače s frekvenční modulací. Na přijímacím konci telefonického spojení se odehrává pravý opak - analogové signály se demodulují do digitálního kódu. Výrazy MOdulace a DEModulace pak dávají modemu jeho jméno.

 Propojení 2 PC - ukázka digitálního a analogového signálu

Propojení 2 PC - ukázka digitálního a analogového signálu

Modemy lze v prvopočátku rozdělit na dvě velké skupiny a to modemy interní (umístěné uvnitř osobního počítače jako samostatná karta) a externí (umístěné mimo osobní počítač, jsou s ním na dálku spojené). Zatímco externí modem je připojen k elektrické síti adaptérem, interní modem je napájen ze zdroje uvnitř počítače.

Externí modemy mají oproti interním tu výhodu, že je na nich přímo vidět, co zrovna funguje a co ne. To je dáno buď světelnými diodami nebo digitálním displejem u dražších modemů. Tabulka ukazuje význam jednotlivých světelných signálů na čelním panelu externího modemu. Na digitálním displeji je možné si též znázornit i rychlost přenosu či použitý protokol. Mezi další výhody externích modemů patří i jejich zresetování při případných potížích. Pokud je potřeba resetovat interní modem, pak se musí resetovat celý počítač, což dokáže značně zpomalit práci.

Modemová komunikace pracuje se třemi nejméně standardizovanými prvky osobního počítače, kterými jsou sériový port, příkazy pro modem a komunikační software. Externí modem se většinou připojuje k počítači přes sériový port, který se také proto označuje jako COM (COMmunication). Někteří výrobci modemů zvládli technologii připojení modemu přes paralelní port a nabízejí to jako standardní řešení. Paralelní port oproti sériovému má výhodu především v nižší zátěži systému během komunikace a také ve vyšší teoreticky dosažítelné rychlosti přenosu. Běžné je dnes připojení modemu prostřednictvím rozhraní USB.

Interní modemy se vyrábějí jak v provedení pro ISA sběrnici tak i pro sběrnici PCI. Tyto modemy pro sběrnici PCI se začaly používat pro svojí schopnost méně zatěžovat celý systém. To má například tu výhodu, že je možné přenášet na pozadí např. soubor z internetu a zároveň psát v textovém editoru, či vykonávat jinou činnost, aniž by se nějak citelně snížila rychlost výpočtů. V současné době se již vyrábí interní modemy i pro sběrnici AMR.

11.09.2007, 16:56 vytvořil Administrator