| Výuka > Principy počítačů > Anotace |

Anotace

Cílem této práce bylo vytvoření systému pro podporu výuky předmětu Principy počítačů s využitím moderního vyučovacího média - internetu. Tento systém je vhodný pro studenty i pro učitele zaměřené na výuku Principů počítačů. Škála uživatelů systému může být velmi široká, neboť jednotlivé kapitoly jsou koncipovány jak pro uživatele začátečníka tak i pro zkušenější uživatele. Pouze osoba učitele, jako uvádějícího subjektu, může ovlivnit úroveň vzdělání.

Systém byl vytvořen na bázi programovacího jazyka pro tvorbu WWW stránek - hypertextového jazyka HTML. Byl doplněn nadstavbou HTML, a to prvky JavaScriptu jako další z programovacích technik pro WWW. Textové informace, které byly z větší části kontrolovány z několika zdrojů, jsou doplněny ilustracemi či fotografiemi. Součástí diplomové práce jsou i varianty otázek pro studenty z daných kapitol podle přiloženého CD-disku, což by mělo usnadnit uvádějícímu učiteli sestavování testovacích možností pro studenty. Nutno podotknout, že veškeré informace se vztahují k úplnému konci 20. století. K tomu se též vztahuje aktuálnost Internetových adres, které se mohou časem, bohužel, změnit.

Poděkování

Na tomto místě bych rád poděkoval zesnulému doc. Ing. Jiřímu Patočkovi, CSc., který svědomitě vedl mou diplomovou práci v jejích začátcích a dal jí i mně spoustu užitečných rad a návodů pro její obsah a realizaci. Dále bych rád poděkoval nástupci doc. Patočky ve vedení této diplomové práce - Ing. Michalu Šerému, za jeho tvůrčí a kritický přístup při tvorbě diplomové práce i sestavování pracovního manuálu pro tento projekt. Ing. Šerý též přispěl k multimedializaci celého projektu. Též bych rád poděkoval slečně Evě Neumannové za jazykovou úpravu.

Motto

Užitečnější je znát několik moudrých pravidel, jež by mohla tobě vždy posloužiti, než nastudovati mnoho neužitečných věcí.

Seneca

07.09.2007, 17:41 vytvořil Administrator