| Výuka > Prezentace v PowerPointu > Snímky |

Snímky

Vytvoření nového snímku

Při vytvoření nové prezentace je automaticky vytvořen i první snímek celé prezentace. Zde se nejčastěji rozmístí textová pole a dáváte tím na vědomí posluchačům téma prezentace a nejčastěji i jméno přednášejícího. Jelikož prezentace zajisté nebude obsahovat pouze jeden snímek, bude nutné vložit i snímky další. Celkem máte k dispozici 3 způsoby, jak nový snímek vložit:

 Tlačítko Nový snímek z panelu nástrojů Formát
  1. klávesovou zkratkou [CTRL]+[M]
  2. v nabídce Vložit - Nový snímek
  3. tlačítkem Vložit nový snímek v panelu nástrojů Formát

Rozložení snímku

 Dialogové okno Rozložení snímku

Dialogové okno Rozložení snímku

Rozvržením snímku definujete, jaké typy objektů na něm budou (text, obrázky, seznamy, videosekvence, grafy, tabulky atp.). Nejčastěji se rozvržení definuje ihned po vytvoření nového snímku, ovšem máte možnost rozvržení kdykoli změnit v nabídce Formát - Rozvržení snímku.

Vodítka

Jsou to pomocné čáry určené zejména pro sjednocení jednotlivých objektů na snímcích. Velmi populární jsou u vektorových grafických editorů (tzv. Vodicí linky), kde se využívá tzv. magnetického efektu, což je schopnost vodicí linky přitahovat objekty, které se k lince přiblíží.

Vodítka se zapínají v nabídce Zobrazit - Vodítka, čímž se umístí na snímek jedno vodítko vodorovné a jedno svislé. Tažením myší je možné změnit jejich polohu, přičemž se při tažení zobrazuje u kurzoru vzdálenost od středu snímku (horizontálně popřípadě vertikálně).

Odstranění snímku

Snímky lze odstraňovat v režimu Řazení snímků nebo Zobrazení osnovy, pravým tlačítkem myši, klávesou Delete nebo pomocí nabídky Úpravy - Odstranit snímek.

PowerPoint také nabízí možnost ponechání snímku v prezentaci, ovšem při přehrávání bude vynechán. Takovýto snímek můžete v nabídce Prezentace - Skrýt snímek uzamknout, aby nebyl do prezentace zahrnut.

Změna pořadí snímku

Snímky lze samozřejmě mezi sebou přesouvat. Jejich pořadí lze měnit přetažením myší v režimu Rozvržení snímků nebo Zobrazení osnovy.

Kopírování snímku

Kopii snímku oceníte např. v situaci, kdy potřebujete mít některý snímek s rozložením jednotlivých objektů stejný, jako snímek vzorový. Kopírovat je možné s využitím schránky (clipboardu), pomocí kontextové nabídky v režimu Rozložení snímků nebo Zobrazení osnovy.

Pohodlné je též pořídit duplikát snímku pomocí nabídky Úpravy - Duplikovat nebo klávesové zkratky [CTRL]+[D] při označeném snímku v režimu Řazení snímků nebo Zobrazení osnovy.

Velikost a orientace snímků

Nastavení velikosti, orientace či poznámek u snímků lze provést v nabídce Soubor - Vzhled stránky

 Dialogové okno Vzhled stránky

Dialogové okno Vzhled stránky

Barevná schémata a obrázky na pozadí snímků

 Dialogové okno Pozadí

Dialogové okno Pozadí

Každý uživatel má možnost využít buď přednastavených šablon návrhu či konkrétních barevných schémat, ovšem má možnost též barvu pozadí nastavit sám. Nabídka Formát nabízí položku Pozadí, kterou je možné též vyvolat pomocí pravého tlačítka myši na pozadí konkrétního snímku.

Dialogové okno Pozadí též umožňuje výběr tzv. Vzhledů výplně, čímž je možné aplikovat na pozadí barevné přechody, texturovou či vzorkovou výplň, popřípadě umístit na pozadí snímku obrázek.

Pozadí je možné navrhovat jak pro jednotlivé snímky, tak i pro celou prezentaci.

Přechod mezi snímky

Je to efekt, který zajistí netradiční přechod na následující snímek. Přechody se nastavují buď pravým tlačítkem myši v oblasti snímku a volbou Přechod snímku nebo pomocí nabídky Prezentace - Přechod snímku.

02.09.2007, 20:53 vytvořil Administrator