| Výuka > Práce se skenerem > Důležité pojmy |

Důležité pojmy

Rozlišení

Rozlišení udává počet bodů na jednotku délky (řádek na snímači). Pro rozlišení se používá jednotka DPI (dots per inch - bodů na palec). Jeden bod má šířku přibližně 0,042 mm, z čehož vyplývá, že skener snímá zhruba 5000 bodů na jednom řádku při rozlišení 600 dpi.

U skeneru se můžete setkat se třemi druhy rozlišení:

  • optické (hardwarové)
  • interpolované
  • krokové rozlišení motorku

Pokud je tedy u skeneru udána hodnota např. 600 x 1200 dpi, první hodnota udává optické rozlišení (měla by pro Vás být důležitější při výběru skeneru), druhá pak rozlišení krokové (rozlišení motorku - při rozlišení 1200 dpi se tedy motorek musí pohybovat přibližně s přesností 0,021 mm, což je mnohem snazší než vyrobit snímací jednotku s dvojnásobnou přesností).

Interpolované rozlišení může být mnohem větší (ale též menší) než optické. Skener případně příslušný software pro skenování se díky tomuto rozlišení snaží dopočítat další body vedle těch, které již nasnímal. Využívá se zejména tehdy, pokud je skenovaná předloha velmi malá.

Barevná hloubka

Barevná hloubka udává, klik bitů je použito na jeden nasnímaný bod. Skenery mohou pracovat s barevnou hloubkou 48 bitů (16 bitů na každou barvu). Větší barevná hloubka se používá pro minimalizaci zkreslení při úpravách nasnímaného obrazu (např. při změně jasu). Čím větší je barevná hloubka, tím více barev se rozlišuje a o to přesnější je vykreslení skenovaného obrazu.

Denzita

Tato vlastnost udává, jak je skener schopen rozeznávat různou intenzitu světla. Matematicky jde o záporný logaritmus poměru dopadajícího a propuštěného (nebo odraženého) světla. Dokonale propustný materiál má tedy denzitu nulovou. Čím tmavší (opticky hustší) materiál, tím více světlo pohlcuje a tím větší má denzitu (tzv. DMAX).

TWAIN

Jedná se o ovladač a rozhraní pro komunikaci se skenerem. Toto prostředí by mělo obsahovat dostatečné množství funkcí pro práci se skenery, neboť jeho nastavením můžete ovlivnit výslednou kvalitu naskenovaného obrazu.

OCR

OCR čili optické rozpoznávání znaků (Optical Character Recognition) pracuje s metodami, které se z naskenovaného obrázku snaží rozpoznat znaky, a ty převést do takové podoby, aby je mohl uživatel zpracovávat např. v textovém editoru. Aby bylo rozpoznávání co nejpřesnější, příslušný OCR program musí podporovat jazyk, jímž je předloha napsána (v případě česky psaného textu by program měl umět rozpoznávat české znaky) a předloha by měla mít minimálně přiměřenou kvalitu. Většina OCR programů současně obsahuje i databázi slov na jejímž základě pak může rozpoznaný text i zkontrolovat a případně nabídnout i alternativní výrazy ke slovům, u nichž rozpoznání nedopadlo zrovna stoprocentně.

Pro rychlé a přesné OCR je potřeba, aby text byl co nejčitelnější, přiměřeně velký a jednobarevný. Pokud je text velmi malý, může dojít např. k tzv. slévání (např. u znaků fi, ffi, fl, ffl).

Kromě technologie OCR, která se používá pro rozpoznávání znaků tištěných nebo strojem psaných, se ještě můžete setkat s technologiemi ICR (Intelligent Character Recognition), jež je určena pro rozpoznávání ručně psaného textu, BCR (Bar Code Reading) určenou pro převod čárových kódů do podoby řetězců číslic a písmen a OMR (Optical Mark Reading) určená pro digitální zpracování formulářů (převádí zaškrtnutá políčka ve formulářích).

Rychlost

U rychlosti je potřeba rozeznat dva druhy - jednak rychlost zobrazení náhledu a jednak rychlost snímání. Rychlost zobrazení náhledu bývá důležitým parametrem pro výběr skeneru, neboť náhled budete provádět častěji než vlastní skenování. Náhled by měl být tedy zobrazen co nejrychleji (určitě asi nebudete nadšeni, pokud budete skenovat sadu fotografií a jenom s náhledem strávíte spoustu času).

Gamma korekce

Gamma korekce vychází z rozdílů převodu jasu výstupním zařízením. Používá se ke zesvětlení velmi tmavých obrázků.

Palec (")

Palec je délková míra, 1" = 2,54 cm

Moaré

Pokud skenujete již jednou vytištěné obrázky, může dojít k interferenci mezi rastrem obrázku a rozlišením zařízení. To se projeví zvýrazněním rastru na obrázku. Tento efekt, zvaný moaré, je značně nežádoucí, proto je zapotřebí tomuto předejít. S tímto efektem se můžete setkat i u lesklých fotografií, kdy dojde při snímání k odleskům, které pak optika skeneru špatně vyhodnotí a na výsledném obrázku se zobrazí proužky. Některé skenery dokáží přímo nastavit režim skenování s odstraněním moaré, ovšem skenování se značně zpomalí (díky použitým algoritmům pro odstranění moaré).

31.08.2007, 12:29 vytvořil Administrator