| Výuka > JavaScript > Objekt Math |

Objekt Math

metoda vysvětlení
Math.E Eulerovo číslo
Math.LN10 Hodnota ln 10
Math.LN2 Hodnota ln 2
Math.LOG10E Hodnota log e
Math.LOG2E Hodnota log2e
Math.PI Ludolfovo číslo
Math.SQRT1_2 Převrácená hodnota odmocniny ze dvou
Math.SQRT2 Odmocnina ze dvou
Math.abs(x) Absolutní hodnota
Math.acos(x) Arcuskosinus
Math.asin(x) Arcussinus
Math.atan(x) Arcustangens
Math.atan2(x, y) Počítá úhel mezi osou X a bodem
Math.ceil(x) Zaokrouhlí číslo
Math.cos(x) Kosinus
Math.exp(x) Počítá ex
Math.floor(x) Zaokrouhlí číslo dolů
Math.log(x) Počítá přirozený logaritmus
Math.max(a, b) Vrací větší ze dvou čísel
Math.min(a, b) Vrací menší ze dvou čísel
Math.pow(x, y) Vrací hodnotu xy
Math.random() Vrací pseudonáhodné číslo
Math.round(x) Zaokrouhlí na nejbližší celé číslo
Math.sin(x) Sinus
Math.sqrt(x) Druhá odmocnina
Math.tan(x) Tangens

Cvičení:

<html>
<head> <title>Třetí JavaScript</title> </head>

<body>
<script language="JavaScript">
<!--
 cislo=window.prompt("Zadej celé kladné číslo:");
 document.write('&radic;'+cislo+' = '+
                 Math.sqrt(cislo));
// -->
</script>
</body> </html>

Spustit ukázku v novém okně

30.08.2007, 21:19 vytvořil Administrator