| Výuka > Grafika s PaintShop Pro > Sprej, Barevná výplň, Text, Kreslení, Tvary z modelu |

Sprej, Barevná výplň, Text, Kreslení, Tvary z modelu

Nástroj - Sprej

Nástroj se stejnými vlastnostmi jako štětec. Pokud nastříkáte sprejem nějaký tvar, můžete poté stisknout a držet klávesu [SHIFT], čímž dojde k napojení a "sprejovat" budete od naposledy nastříknutého místa dále.

Nástroj - Barevná výplň

Nástroj Barevná výplň provede vyplnění uzavřené oblasti definovanou výplní podle stylu. Tento nástroj lze používat pouze na rastrové vrstvy. U tohoto nástroje lze pracovat i s více vrstvami, překrýváním barev, tolerancí atp., k čemuž je zapotřebí znalost práce s vrstvami (viz dále). Prozatím se spokojíme s faktem, že po nastavení stylu pro výplň tento nástroj ohraničenou či označenou oblast tímto stylem vyplní (může se jednat o výplň plnou, gradientní či texturovanou).

Nástroj - Text

PSP dovoluje vytvářet rastrový i vektorový text. V panelu nástrojů si tento nástroj vyberte a umístěte psací pero do místa (a vrstvy), kam bude text vložen. Zobrazí se dialogové okno pro zadání a úpravu textu. Některé funkce jsou známy z běžných textových editorů (styl, velikost, řez, zarovnání, řádkování, atp.). V tomto okně se ovšem definuje i barevný styl vytvářeného textu a též vlastnost textu, zda bude:

  • rastrový (plovoucí text)
  • vektorový
  • výběr

Velice šikovná je volba Do ztracena (tzv. antialiasing), která zajistí, že text bude zobrazen plynule bez viditelných ostrých hran. Na těchto hranách dojde k rozostření, což působí na lidské oko příjemněji než ostrá (a "kostrbatá") hrana např. u písmenka "O".

 Ukázka vyhlazování

Ukázka vyhlazování

Vektorový text je umístěn automaticky do nové hladiny a lze jej později editovat. Rastrový či výběrový text již editovat nelze! Je též důležité podotknout, že použitím vektorového textu (potažmo vektorových hladin) jste ochuzeni o některé působivé efekty, které se dají aplikovat pouze na rastry. Nabízí se ovšem varianta, kdy vektorové objekty převedete na rastry.

Nástroj - Kreslení

 Alternativní panel nástroje Kreslení

Alternativní panel nástroje Kreslení

Nástroj pro kreslení patří společně s textem mezi nástroje, které mohou vytvářet jak rastrové, tak vektorové objekty. Nabízí se možnost kreslit:

  • úsečky (Single Line)
  • Beziérovy křivky (Bezier Curve)
  • od ruky (Freehand Line)
  • z bodu do bodu (Point to Point Line)

Kreslená čára může též využívat režimu Do ztracena a navíc tzv. režimu napojování, tzn. že po vykreslení křivky se počáteční a koncový bod uzavře (napojí). K dalším vlastnostem čar patří např. jejich tloušťka a styl, jež je možné editovat.

Nástroj - Tvary z modelu

 Alternativní panel nástroje Tvary

Alternativní panel nástroje Tvary

S tímto nástrojem lze vytvářet rastrové i vektorové objekty podle nastaveného modelu. Modelem může být buď jednoduchý tvar - kružnice, elipsa, obdélník, čtverec, trojúhelník, atp., nebo složitější tvar, jehož vlastnosti jsou dány vestavěným stylem - koule, šipka, tlačítko, atp. Pokud je zapnuta volba Zachovat styl, kreslí se objekty s přednastaveným stylem a uživatelem definovaný styl v barevné paletě je ignorován (má nižší prioritu).

Pro kreslení pravidelných tvarů - kruh, čtverec, rovnoramenný trojúhelník, atp. je zapotřebí při kreslení držet stisknutou klávesu [SHIFT].

Vektorově vytvořené objekty lze později upravovat, rastrové nikoli.

02.09.2007, 19:48 vytvořil Administrator